lotta kemppinen

Pikajuoksija

LOTTA KEMPPINEN

Tavoit­tee­nani on nousta Euroo­pan hui­pulle ja päästä edus­ta­maan Suo­mea niin MM- kuin olympiatasolle.

Kuva: Fabian Björk

Pikajuoksija

LOTTA KEMPPINEN

Tavoit­tee­nani on nousta Euroo­pan hui­pulle ja päästä edus­ta­maan Suo­mea niin MM- kuin olympiatasolle.

Kuva: Fabian Björk

Lajit ja ennätykset

MITÄ LÄHEMMÄS (100m) SUOMEN ENNÄTYSTÄ PÄÄSTÄÄN, SEN PAREMPI

Minulla on pitkä otte­lu­tausta, mutta kau­della 2019 pää­timme sat­sata täy­si­pai­noi­sesti pika­mat­koi­hin. 100 ja 200 met­rillä näkyi­kin roi­mat ennä­tys­pa­ran­nuk­set, joten tästä on hyvä jatkaa.

Uskon, että ennä­tyk­seni tule­vat paran­tu­maan vielä reip­paasti, kun pää­sen teke­mään hyviä ja tehok­kaita tree­nejä. Tavoit­tee­nani on nousta Euroo­pan hui­pulle ja päästä edus­ta­maan Suo­mea niin MM- kuin olympiatasolle.

0

7.16 SE

(Hal­lissa)

0

11.20

(Suo­men kaik­kien aiko­jen ‑lis­talla 3. sija)

0

23.56

SAAVUTUKSET

Vuosi 2024 

100 m Suo­men mes­tari (1.)
60 m (halli) Suo­men mes­tari (1.)

Vuosi 2023 

100 m Suo­men mes­tari (1.)
200 m Suo­men mes­ta­ruus prons­si­mi­ta­listi (3.)

Vuosi 2022 

60 m (halli) Suo­men mes­tari (1.)

Vuosi 2021 

100 m Suo­men mes­tari (1.)
60 m (halli) EM-hopea­mi­ta­listi (2.)
60 m (halli) Suo­men mes­tari (1.)
60m (halli) Suo­men ennä­tys 7.16

Vuosi 2020 

100 m Suo­men mes­tari (1.)
60 m (halli) Suo­men mes­tari (1.)
200 m Suo­men mes­ta­ruus hopea­mi­ta­listi (2.)

Vuosi 2019 

100 m Suo­men mes­tari (1.)
200 m Suo­men mes­ta­ruus prons­si­mi­ta­listi (3.)
100 m U23 EM fina­listi (6.)

Kuva: Fabian Björk

SAAVUTUKSET SM-TASOLLA

Yleinen sarja: 17 mitalia 

12 hen­ki­lö­koh­tai­sia (kulta (8), hopea (2) ja pronssi (2))

Nuorten sarja: 25 mitalia 

19 hen­ki­lö­koh­tai­sia (10 kul­tai­sia) vuo­silta 2010–2019

Koko tiimi ja kaikki yhteistyökumppanit!

KIITOS!

Urhei­li­jana ei pär­jää yksin.

Olen todella onne­kas, koska olen löy­tä­nyt oikeat ihmi­set ympä­ril­leni. Tie ei ole ollut mut­ka­ton, mutta tämän tii­min ansiosta kausi on ollut hui­kea, ja tästä on hyvä jat­kaa kohti tule­via vuo­sia sekä tavoitteita!

Iso kii­tos myös perhe, lähei­set, kaikki spon­so­rit ja yhteis­työ­kump­pa­nit! Olette tär­keässä roo­lissa mah­dol­lis­ta­massa sitä, että pys­tyn kes­kit­ty­mään täy­sillä urheilemiseen!

YHDESSÄ VOIMME SAAVUTTAA JOTAIN SUURTA!

Kii­tos myös teille kai­kille, jotka seu­raatte, tyk­käätte ja kom­men­toitte somessa!
Olette nii­den kautta mukana tuke­massa mun urheilijamatkaa!

Kuva: Fabian Björk