lotta kemppinen

Kemppinen kiihdytti EM-finaalissa kuudenneksi

Jul­kaistu 12.7.2019 | Yleisurheilu.fi

Kuva: Anssi Mäki­nen, www.anselmus.net

Kemp­pi­nen kiih­dytti EM-finaa­lissa kuu­den­neksi: ”Kyllä lämmittää”.

Lotta Kemp­pi­nen pin­koi Gäv­lessä ylei­sur­hei­lun 22-vuo­tiai­den EM-kisoissa 100 met­rin finaa­lissa kuu­den­neksi. Krista Tervo heitti samalle sijalle mou­ka­rin­hei­ton finaa­lissa. Suo­men jouk­ku­een ensim­mäi­set pis­te­si­jat Gäv­lestä kir­voit­ti­vat kak­si­kolta var­sin eri­lai­sia tuntoja.

Kemp­pi­nen pulp­pusi rie­mua 100 met­rin finaa­lin jäl­keen. Taka­reisi- ja nilk­ka­vai­vo­jen  ja mykoplas­man kou­rissa viime vuo­sina vai­keita het­kiä viet­tä­nyt pika­juok­sija on tällä kau­della pääs­syt lois­to­vi­ree­seen ja oli Gäv­lessä 100 met­rillä kuu­des ajalla 11,59.

– Kuu­des sija näi­den kovien juok­si­joi­den jou­kossa läm­mit­tää. Olin koko ajan siinä kär­jen tun­tu­massa, Kemp­pi­nen hehkutti.

Finaa­lin voitti Puo­lan Ewa Swo­boda kau­den par­haal­laan 11,15. Kemp­pi­nen jäi tasai­sessa kil­pai­lussa 0,14 sekun­tia mita­lista ja yhdek­sän sadas­osaa omasta ennätyksestään.

– Lähtö oli nyt paras näistä juok­suista täällä, ja hyvin pys­tyin roik­ku­maan siinä mui­den mukana, Kemp­pi­nen kertaili.

EM-kiso­jen pis­te­sija on kuor­ru­tus kau­delle, joka on nos­ta­nut Kemp­pi­sen lajin koti­mai­seen kär­ki­kaar­tiin ja ikä­luok­kansa euroop­pa­lai­selle tasolle. Kii­tosta siitä hän jakaa val­men­ta­jal­leen Mervi Bran­den­bur­gille ja fysio­te­ra­peutti Peter Halénille.

– Peter Halé­nin kanssa olen teh­nyt yhteis­työtä viime syk­systä läh­tien ja kaikki on lok­sah­ta­nut hyvin koh­dal­leen, Kemp­pi­nen kuvaa ehjää harjoituskautta.

Ravin­to­tie­teitä Hel­sin­gin yli­opis­tossa opis­ke­le­van Kemp­pi­sen, 21, toi­veissa on kokeilla kesän mit­taan myös miten 200 met­riä kulkee.

– Seu­raava kun­non tavoite on Kale­van kisoissa, joissa juok­sen aina­kin 100 met­riä, Kemp­pi­nen sanoo.