lotta kemppinen

Lotta Kemppinen 100 m Suomen mestari 2023

Jul­kaistu 28.7.2023

100 m Suomen mestari 2023

Kuva: @fiiliksiajahetkia

“Nel­jäs 100 met­rin Suo­men mestaruus🥇

Ei hel­poin kisa­val­mis­tau­tu­mi­nen eikä kisa­päivä, mutta olin niin iloi­nen, että pää­sin vuo­den tauon jäl­keen taas juok­se­maan mes­ta­ruu­desta ja sain sen turvattua.

Vähän oli vii­leä, satoi ja tuuli vas­taan, mutta eipä sitä pysty säätä kont­rol­loi­maan🤷‍♀️😂 Treeni- ja seu­ra­ka­veri pis­teli finaa­lissa vielä 6. ja vas­ta­tuu­leen = SB💪 @nea_mattila

Kii­tos yhteis­työ­kump­pa­neille tuesta ja tästä läh­de­tään vielä lop­pu­kau­desta met­säs­tä­mään kovem­pia aikoja!☺️”

Ja Pronssia 200 metriltä

Suomen mestari 2023

“Double the fun🥇🥉 Tänään vielä 200 met­rin pronssi taskuun!

200 met­rin star­tit on ollut viime vuo­sina aika vähissä ja vii­meksi oon tuplan­nut mat­kat Kale­van kisoissa vuonna 2020. Mat­kana sel­lai­nen, että sitä pitäisi vähän enem­män har­joi­tella ja juosta, mutta haus­kaa oli täl­lä­kin mat­kalla pyö­räh­tää! Tiukka kamp­pailu oli mita­leista, kun vähän mei­nasi ryy­tyä ennen maaliviivaa😂

Kausi jat­kuu vielä kovilla star­teilla, joten katse siir­re­tään seu­raa­vaksi sinne☺️”