lotta kemppinen

Lotta Kemppinen juoksi uuden ennätyksensä satasella

Jul­kaistu 5.8.2020 | IS.fi

Kuva: Markku Ulander

Lotta Kemppinen kertoi uuden ennätyksensä riittävän Suomen urheiluliiton EM-ryhmään.

Lotta Kemp­pi­nen, 22, höy­läsi ennä­tyk­ses­tään kaksi sadas­os­a­se­kun­tia ja juoksi Sak­san Gina Lüc­ken­kem­pe­rin jäl­keen kak­ko­seksi nais­ten sadalla met­rillä Espoon gp-kisassa. Kemp­pi­sen uusi ennä­tys on 11,45, kun Lüc­ken­kem­pe­rin voit­toaika oli 11,37.

– Ero oli siinä että sai kave­rin rin­nalle lop­puun asti. Aikaan olen tyy­ty­väi­nen, juok­suun en. Joka osa-alu­eella on pientä paran­net­ta­vaa, ei tämä juoksu ollut niin len­no­kasta kuin voisi olla, Kemp­pi­nen hymyili.

Kisan jäl­keen Lüc­ken­kem­per antoi voit­ta­jana saa­mansa kukat Kemp­pi­selle. Ele osui oikealle hen­ki­lölle, sillä Kemp­pi­nen ker­toi uuden ennä­tyk­sensä riit­tä­vän juuri Suo­men urhei­lu­lii­ton EM-ryhmään.

Kemp­pi­nen on nous­sut tämän kesän Suo­men nopeim­maksi sata­sen juok­si­jaksi SUL:n val­men­nus­ryh­mien ulkopuolelta.

– On se toki eri asia, kun pää­see tuille. Tähän asti van­hem­mat ovat olleet pää­tu­ki­jat, Kemp­pi­nen sanoi.