lotta kemppinen

Lotta Kemppinen rikkoi yli 30 vuotta vanhan Suomen ennätyksen!

Jul­kaistu 6.2.2021 | Yleisurheilu.fi

Kuva: Tapio Nevalainen

Lotta Kemppinen | 60 m 7.19 | Suomen ennätys

Suo­mella on pit­kästä aikaa Euroo­pan ja maa­il­man huip­pu­ta­son sileän pika­juok­sija. Hel­sin­gin IFK:n Lotta Kemp­pi­nen avasi kau­tensa Hel­sin­gissä Myl­ly­pu­ron Lii­kun­ta­myl­lyssä rik­ko­malla Sisko Han­hi­joen yli 30 vuotta van­han SE:n nais­ten 60 met­rin juoksussa.

Kemp­pi­sen uusi ennä­tys kir­ja­taan 7,19. Jo alkue­rissä hän juoksi aivan Sisko Han­hi­joen SE:n tun­tu­maan 7,21.

Han­hi­joen enti­nen SE oli 7,20 hal­li­kau­delta 1990. Han­hi­joki voitti ural­laan EM-kil­pai­lui­den prons­si­mi­ta­lin ja peräti 28 hen­ki­lö­koh­taista Suo­men mestaruutta.

– Ajat­te­lin, että on mah­dol­li­suus juosta 7,18–7,22:n väliin jos menee hyvin. Tosi upea juttu tämä. Todella kovia jäi taakse, Kemp­pi­nen viit­tasi Suo­men kaik­kien aiko­jen tilastoon.

Kemp­pi­sen aiempi ennä­tys oli 7,28. SE-juoksu ei Kemp­pi­sen mukaan ollut tek­ni­sesti täydellinen.

– Vaikka kuinka monta vuotta olen läh­te­nyt teli­neistä, mutta siinä on aina pientä sää­töä. Hor­jah­din pik­kui­sen tuossa juok­sussa, mutta se ei hai­tan­nut, kun juoksu muu­ten meni hyvin, Kemp­pi­nen sanoi.

Kemp­pi­nen ja hänen val­men­ta­jansa Mervi Bran­den­burg osa­si­vat odot­taa huippuaikoja.

– Juuri tuon ver­ran, eli noin sekun­nin kym­men­nyk­sen, ajat ovat men­neet eteen­päin myös har­joi­tus­ve­doissa. Myös len­tä­vässä 30 met­rin tes­tissä on tul­lut ennä­tys, Kemp­pi­nen sanoi.

– Nyt on saatu hyvin teh­tyä voi­maa ja siir­ret­tyä sitä juok­suun, mutta on tuossa vielä tek­ni­sesti teke­mistä, Kemp­pi­nen sanoi.

Kemp­pi­sen uusi ennä­tys sijoit­tuu tämän vuo­den maa­il­man­ti­las­tossa 11:nneksi ja Euroo­pan tilas­tossa vii­den­neksi. Eroa maa­il­man­ti­las­ton kak­kos­si­jaan ei ole kuin 0,05 sekuntia.