lotta kemppinen

Lotta Kemppiseltä mahtijuoksu Pariisissa – olympiavoittaja jäi taakse! Suomalainen yhtä hymyä

Jul­kaistu 06.03.2022 | MTV Uutiset 

Getty Ima­ges

Lotta Kemp­pi­nen juoksi upeasti toi­seksi nais­ten 60 met­rillä Parii­sin kan­sain­vä­li­sessä hal­liy­lei­sur­hei­lu­kil­pai­lussa. Kemp­pi­nen jäi ajal­laan 7,17 vain sekun­nin sadas­osan nimis­sään ole­vasta Suo­men ennätyksestä.

Kemp­pi­nen onnis­tui kovassa seu­rassa ja oli juok­sunsa jäl­keen yhtä hymyä. Kil­pai­lun voitti Sveit­sin Mujinga Kam­bundji ajalla 7,06, mutta Kemp­pi­nen kiih­dytti vah­van lopun sii­vit­tä­mänä toi­seksi ajalla 7,17.

Kemp­pi­nen jätti muun muassa taak­seen kol­man­neksi sijoit­tu­neen Jamai­kan täh­den She­ricka Jack­so­nin (7,18). Jack­son on 4 x 100 met­rin olym­pia­voit­taja viime vuo­delta. Hän juoksi Tokiossa 100 met­rin hen­ki­lö­koh­tai­sella mat­kalla olym­pia­prons­sia ja saa­vutti samoista kisoista myös 4 x 400 met­rin pronssia.

Kemp­pi­sen nimissä oleva 60 met­rin Suo­men ennä­tys viime vuo­delta on 7,16. Kemp­pi­nen juoksi Parii­sissa ennen finaa­lia erä­vai­heessa 7,22, ja aiem­min tällä kau­della hän oli kel­lot­ta­nut hel­mi­kuussa Kuo­piossa ajan 7,26.

Ylei­sur­hei­lun MM-hal­li­kil­pai­lut käy­dään kah­den vii­kon kulut­tua Bel­gra­dissa, ja myös Kemp­pi­nen on juok­se­massa niissä.