Lotta Kemppinen

Kuva: @gettyimages

PIKAJUOKSIJA

LOTTA KAARINA KEMPPINEN

Syn­ty­nyt: 01.04.1998, 23-vuo­tias
Seura: HIFK Friidrott

Val­men­taja: Mervi Brandenburg

100 m Suo­men mes­tari 2019, 2020 ja 2021.

EM-hopea­mi­ta­listi 2021 (halli 60m)

ENNÄTYKSET

60 m
7.16 SE

(Hal­lissa)

100 m
11.33

(Suo­men kaik­kien aiko­jen ‑lis­talla 7. sija)

200 m
23.56

SAAVUTUKSET

Vuosi 2021 

100 m Suo­men mes­tari (1.)
60 m (halli) EM-hopea­mi­ta­listi (2.)
60 m (halli) Suo­men mes­tari (1.)
60m (halli) Suo­men ennä­tys 7.16

Vuosi 2020 

100 m Suo­men mes­tari (1.)
60 m (halli) Suo­men mes­tari (1.)
200 m Suo­men mes­ta­ruus hopea­mi­ta­listi (2.)

Vuosi 2019 

100 m Suo­men mes­tari (1.)
200 m Suo­men mes­ta­ruus prons­si­mi­ta­listi (3.)
100 m U23 EM fina­listi (6.)

SAAVUTUKSET SM-TASOLLA 

Ylei­nen sarja: 13 mita­lia, joista 8 hen­ki­lö­koh­tai­sia (kulta (5), hopea (2) ja pronssi (1))

SAAVUTUKSET SM-TASOLLA 

Nuor­ten sar­jat: 25 mita­lia, joista 19 hen­ki­lö­koh­tai­sia (10 kul­tai­sia) vuo­silta 2010–2019

“MITÄ LÄHEMMÄS (100m) SUOMEN ENNÄTYSTÄ PÄÄSTÄÄN, SEN PAREMPI”

Minulla on pitkä otte­lu­tausta, mutta kau­della 2019 pää­timme sat­sata täy­si­pai­noi­sesti pika­mat­koi­hin. 100 ja 200 met­rillä näkyi­kin roi­mat ennä­tys­pa­ran­nuk­set, joten tästä on hyvä jatkaa.

Uskon, että ennä­tyk­seni tule­vat paran­tu­maan vielä reip­paasti, kun pää­sen teke­mään hyviä ja tehok­kaita tree­nejä. Tavoit­tee­nani on nousta Euroo­pan hui­pulle ja päästä edus­ta­maan Suo­mea niin MM- kuin olympiatasolle.

Kuvat: @gettyimages

Koko tiimi ja kaikki yhteistyökumppanit!

KIITOS!

Urhei­li­jana ei pär­jää yksin. Olen todella onne­kas, koska olen löy­tä­nyt oikeat ihmi­set ympä­ril­leni. Tie ei ole ollut mut­ka­ton, mutta tämän tii­min ansiosta kausi on ollut hui­kea, ja tästä on hyvä jat­kaa kohti tule­via vuo­sia sekä tavoitteita!

Iso kii­tos myös perhe, lähei­set, kaikki spon­so­rit ja yhteis­työ­kump­pa­nit! Olette tär­keässä roo­lissa mah­dol­lis­ta­massa sitä, että pys­tyn kes­kit­ty­mään täy­sillä urheilemiseen!

YHDESSÄ VOIMME SAAVUTTAA JOTAIN SUURTA!

  

Sponsorit ja
yhteistyökumppanit

Sponsorit ja
yhteistyökumppanit