TIIMI ON TÄRKEIN!

VALMENTAJA

Mervi Brandenburg

Mervi on val­men­ta­nut minua jo 11-vuo­ti­aasta läh­tien. Mie­les­täni Mer­vissä on parasta se, että hän tekee aina hyvin moni­puo­li­sia tree­nejä ja käyt­tää hyvin pal­jon aikaa itsensä kehit­tä­mi­seen ja uusien har­joit­tei­den etsi­mi­seen. Kun val­men­taja ja urhei­lija molem­mat anta­vat tälle teke­mi­selle 100 %, niin prii­maa puk­kaa vaikka hyvää yritetään 😉

MANAGERI

Kiti Kalymialaris

Tär­keänä vah­vis­tuk­sena Kiti liit­tyi poruk­kaan 2020 syk­syllä. Kiti tuo tii­miin posi­tii­vista ener­giaa ja on tuki ja turva tilan­teessa kuin tilan­teessa. Kitin lemp­pa­ri­lausah­dus kuu­luu: “When the­re’s a will, the­re’s a way” — saa nähdä, mitä kaik­kea kivaa tässä keksitäänkään!

HIEROJA

Suvi Lahtinen

Suvi on ollut mukana lähes yhtä pit­kään kuin Mervi. Parasta Suvissa on se, että voin heti olla häneen yhtey­dessä, jos tun­tuu siltä, että on lihas­huol­lon paikka (mikä urhei­li­jalla saat­taa välillä tulla hyvin yllät­täen). Suvi tun­tee minun lihak­seni ja on ollut kor­vaa­ma­ton apu vuo­sien varrella. 

FYSIOTERAPEUTTI

Peter Halen

Aloi­timme Pete­rin kanssa yhteis­työn syk­syllä 2018, jol­loin jo useam­pana vuonna oli ollut ongel­mia kiu­kut­te­le­vien taka­rei­sien takia. Kui­ten­kin eri­lais­ten har­joit­tei­den ja ohjei­den avulla saimme selä­tet­tyä tämän ongel­man, jonka ansiosta vuosi 2019 oli aivan hui­kea. Ja töitä riit­tää edelleen.

OSTEOPAATTI

Pia Närhi

Piaan olen tutus­tu­nut var­maan jo vuonna 2018 (?), mutta vuo­desta 2020 olemme teh­neet tii­viim­min yhteis­työtä. Pia on tär­keä vah­vis­tus hie­ro­jan ja fysio­te­ra­peu­tin ohelle, ja var­mis­taa kro­pan riit­tä­vän palau­tu­mi­sen niin treeni- kuin kisa­kau­den aikana.

Kuva: Markku Ulander

Sponsorit ja
yhteistyökumppanit

Sponsorit ja
yhteistyökumppanit