lotta kemppinen

TIIMI JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Muista ottaa myös sometilit seurantaan!

Kuva: Fabian Björk

VALMENTAJA

Mervi Brandenburg

Mervi on val­men­ta­nut minua jo 11-vuo­ti­aasta läh­tien. Mie­les­täni Mer­vissä on parasta se, että hän tekee aina hyvin moni­puo­li­sia tree­nejä ja käyt­tää hyvin pal­jon aikaa itsensä kehit­tä­mi­seen ja uusien har­joit­tei­den etsi­mi­seen. Kun val­men­taja ja urhei­lija molem­mat anta­vat tälle teke­mi­selle 100 %, niin prii­maa puk­kaa vaikka hyvää yritetään 😉

MANAGERI

Kiti Kalymialaris

Tär­keänä vah­vis­tuk­sena Kiti liit­tyi poruk­kaan 2020 syk­syllä. Kiti tuo tii­miin posi­tii­vista ener­giaa ja on tuki ja turva tilan­teessa kuin tilan­teessa. Kitin lemp­pa­ri­lausah­dus kuu­luu: “When the­re’s a will, the­re’s a way” — saa nähdä, mitä kaik­kea kivaa tässä keksitäänkään!

HIEROJA

Suvi Lahtinen

Suvi on ollut mukana lähes yhtä pit­kään kuin Mervi. Parasta Suvissa on se, että voin heti olla häneen yhtey­dessä, jos tun­tuu siltä, että on lihas­huol­lon paikka (mikä urhei­li­jalla saat­taa välillä tulla hyvin yllät­täen). Suvi tun­tee minun lihak­seni ja on ollut kor­vaa­ma­ton apu vuo­sien varrella. 

FYSIOTERAPEUTTI

Peter Halen

Aloi­timme Pete­rin kanssa yhteis­työn syk­syllä 2018, jol­loin jo useam­pana vuonna oli ollut ongel­mia kiu­kut­te­le­vien taka­rei­sien takia. Kui­ten­kin eri­lais­ten har­joit­tei­den ja ohjei­den avulla saimme selä­tet­tyä tämän ongel­man, jonka ansiosta vuosi 2019 oli aivan hui­kea. Ja töitä riit­tää edelleen.

OSTEOPAATTI

Pia Närhi

Piaan olen tutus­tu­nut var­maan jo vuonna 2018 (?), mutta vuo­desta 2020 olemme teh­neet tii­viim­min yhteis­työtä. Pia on tär­keä vah­vis­tus hie­ro­jan ja fysio­te­ra­peu­tin ohelle, ja var­mis­taa kro­pan riit­tä­vän palau­tu­mi­sen niin treeni- kuin kisa­kau­den aikana.

SPONSORIT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

NOUSTAAN YHDESSÄ EUROOPAN HUIPULLE!

Yhteis­työ­kump­pa­nini ovat tär­keässä roo­lissa mah­dol­lis­ta­massa sitä, että pys­tyn kes­kit­tyä täy­sillä urhei­le­mi­seen, ja siksi koen myös tär­keänä, että he saa­vat näky­vyyttä ja arvos­tusta minun kaut­tani. Yhteis­työ on tär­keää — sen vuoksi kyseessä on YHTEISTYÖkumppanit.

HIFK - Lotta kemppinen

HIFK Friidrott 

Olen pääs­syt edus­ta­maan HIFK Friidrot­tia jo vuo­desta 2010 läh­tien. Sini­nen, punai­nen, sini­pu­nai­nen — mei­dän oma IFK on Suo­men ykkö­nen!
Kii­tos HIFK Friidrott kor­vaa­mat­to­masta tuesta vuo­sien varrella. 
Myllärin - Lotta kemppinen

Myllärin 

Myl­lä­rin on Hel­sin­gin Myl­lyn tuo­te­merkki, ja sen tuo­te­per­hee­seen kuu­luu mm. laaja vali­koima eri­lai­sia gra­no­loita, hiu­ta­leita, tuo­re­puu­roja ja ate­ria-ainek­sia. Koti­mai­nen vilja on Hel­sin­gin Myl­lyn perus­raaka-aine, ja on hui­keaa tehdä yhteis­työtä yri­tyk­sen kanssa, joka panos­taa teke­mi­ses­sään vas­tuul­li­suu­teen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen. Itsellä Myl­lä­rin tuot­teet näky­vät päi­vit­täin eri muo­dossa lau­ta­sella, mutta ehdo­ton suo­sikki on Myl­lä­rin apri­koosi-vadelma tuo­re­puuro ja kau­ra­pala-ainek­set. Kan­nat­taa maistaa! 
PUMA - Lotta Kemppinen

PUMA 

Huip­pua päästä mukaan Puman tiimiin! 

Meio — Digitoimisto 

Meiossa on töissä tavoit­teel­lista ja ammat­ti­tai­toista poruk­kaa, joista voi olla varma, että he sitou­tu­vat yhtei­siin tavoit­tei­siin. Meio on ollut minulle suu­rena apuna luo­den nämä upeat verk­ko­si­vut sekä tuo­den tukea myös mui­den kana­vien yllä­pi­toon, kuten Ins­ta­gra­miin ja Facebookiin. 
Naapurin maalaiskana

NAAPURIN MAALAISKANA 

Aloi­tin yhteis­työn naa­pu­rin maa­lais­ka­nan kanssa tänä vuonna. Tämä yhteis­työ on eri­tyi­sen mais­tuva ja hyö­dyl­li­nen, sillä kanaa on aina löy­ty­nyt lau­ta­selta eri muo­doissa. Kesällä var­sin­kin gril­li­var­taat ja arjessa suo­raan uuniin lai­tet­ta­vat ”val­mi­sa­te­riat” (esim. Uuni­kana, Kuk­koa vii­nissä) ovat erit­täin käte­viä, help­poja ja mais­tu­via. Kan­nat­taa testata! 

Kuva: Fabian Björk

“When there’s a will, there’s a way”

- Kiti