Yhteistyökumppanit

Yhteistyö-kumppanit

Kuva: Mikko Suu­ta­ri­nen / HS

SPONSORIT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

NOUSTAAN YHDESSÄ EUROOPAN HUIPULLE!

Yhteis­työ­kump­pa­nini ovat tär­keässä roo­lissa mah­dol­lis­ta­massa sitä, että pys­tyn kes­kit­tyä täy­sillä urhei­le­mi­seen, ja siksi koen myös tär­keänä, että he saa­vat näky­vyyttä ja arvos­tusta minun kaut­tani. Yhteis­työ on tär­keää — sen vuoksi kyseessä on YHTEISTYÖkumppanit.

HIFK Friidrott

Olen pääs­syt edus­ta­maan HIFK Friidrot­tia vuo­desta 2010 läh­tien — tänä vuonna siis juh­li­taan 11-vuo­tis­päi­viä 😉 Sini­nen, punai­nen, sini­pu­nai­nen. Mei­dän oma IFK on Suo­men ykkö­nen! Kii­tos HIFK Friidrott kor­vaa­mat­to­masta tuesta vuo­sien varrella.

MYLLÄRIN

Myl­lä­rin on Hel­sin­gin Myl­lyn tuo­te­merkki, ja sen tuo­te­per­hee­seen kuu­luu mm. laaja vali­koima eri­lai­sia gra­no­loita, hiu­ta­leita, tuo­re­puu­roja ja ate­ria-ainek­sia. Koti­mai­nen vilja on Hel­sin­gin Myl­lyn perus­raaka-aine, ja on hui­keaa tehdä yhteis­työtä yri­tyk­sen kanssa, joka panos­taa teke­mi­ses­sään vas­tuul­li­suu­teen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen. Itsellä Myl­lä­rin tuot­teet näky­vät päi­vit­täin eri muo­dossa lau­ta­sella, mutta ehdo­ton suo­sikki on Myl­lä­rin apri­koosi-vadelma tuo­re­puuro ja kau­ra­pala-ainek­set. Kan­nat­taa maistaa!

RAAKA MEDIA

Raaka Mediassa on töissä tavoit­teel­lista ja ammat­ti­tai­toista poruk­kaa, joista voi olla varma, että he sitou­tu­vat yhtei­siin tavoit­tei­siin. Raaka Media on ollut minulle suu­rena apuna luo­den nämä upeat verk­ko­si­vut ja tuo­den tukea ja tur­vaa myös mui­den kana­vien yllä­pi­toon, kuten Ins­ta­gra­miin. Jos tar­vit­set min­kään­laista apua digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin, kan­nat­taa olla yhteydessä! 

NEW BALANCE

Vuonna 2019 aloi­tin yhteis­työn New Balancen kanssa. New Balancelta mun ehdot­to­mat lemp­pa­ri­va­rus­teet ovat lenk­ka­rit ja piik­ka­rit, jotka ovat tosi hyviä jalassa! Lisäksi upeissa tree­ni­vaat­teissa kel­paa tree­nata päi­vit­täin ja tehdä töitä omien tavoit­tei­den eteen.

ICE POWER

Vuonna 2019 kes­ki­tyin entistä enem­män palau­tu­mi­seen, jol­loin mah­dol­lis­tui se, että pys­tyin anta­maan kaik­keni aina vii­valla. Sen vuoksi onkin hui­keeta saada tii­miin Ice Power. Ice Power ‑tuot­teista mulla on ahke­rassa käy­tössä sekä kyl­mä­geeli että Mag­ne­sium In ‑voide. Mitä nopeampi palau­tu­mi­nen, sitä parem­pia tuloksia! 

POLAR

Aloi­tin Pola­rin kanssa yhteis­työn tänä vuonna. Minulla on itsellä käy­tössä Pola­rin Van­tage V2, joka on ran­teessa lähes 24/7. Tree­neissä tar­kas­te­len var­sin­kin syk­keitä ja alku­verk­ko­jen kilo­met­rejä, mutta arki­käy­tössä kel­lossa näkyvä sää­en­nuste on ollut erit­täin hyö­dyl­li­nen bonus. Luo­tet­tava kaveri niin arkeen kuin harjoituksiin! 

NAAPURIN MAALAISKANA

Aloi­tin yhteis­työn naa­pu­rin maa­lais­ka­nan kanssa tänä vuonna. Tämä yhteis­työ on eri­tyi­sen mais­tuva ja hyö­dyl­li­nen, sillä kanaa on aina löy­ty­nyt lau­ta­selta eri muo­doissa. Kesällä var­sin­kin gril­li­var­taat ja arjessa suo­raan uuniin lai­tet­ta­vat ”val­mi­sa­te­riat” (esim. Uuni­kana, Kuk­koa vii­nissä) ovat erit­täin käte­viä, help­poja ja mais­tu­via. Kan­nat­taa testata!

KIILTO

Kiil­lon kanssa yhteis­työ alkoi tänä vuonna. Ihan hui­keaa päästä Kiilto-per­hee­seen mukaan. Kiil­lon tuot­teet näky­vät pal­jon omassa arjes­sani, mm. pyykinpesu‑, tiski- ja yleis­pe­suai­nei­den muo­dossa. Nämä tuot­teet aut­ta­vat pitä­mään kodin puh­taana välillä hek­ti­sen­kin arjen aikana. 

  

Sponsorit ja
yhteistyökumppanit

Sponsorit ja
yhteistyökumppanit