lotta kemppinen

Lotta Kemppinen pinkoi ennätyksensä ja liikuttui kyyneliin – paljasti juoksijalegendan lähettämän viestin

Jul­kaistu 22.6.2024 | Yle.fi

Kuortane 2024 - Lotta Kemppinen

Jäätävä suomalaisveto satasella!

Lotta Kemp­pi­nen teki oman ennä­tyk­sensä 100 met­rillä ja jäi vain seit­se­män sadas­osan pää­hän Helinä Mar­ja­maan SE:stä. Mar­ja­maa on Kemp­pi­selle tär­keä tsemppari.

Pika­juok­sija Lotta Kemp­pi­nen oli Kuor­ta­neen juhan­nus­ki­so­jen 100 met­rin finaa­lin jäl­keen niin onnel­li­nen, että her­kis­tyi kyy­ne­liin. Jo alkue­rässä hän sivusi ennä­tys­tään 11,32, ja finaa­lissa uudeksi ennä­tyk­seksi tärähti 11,20.

– Tun­tuu tosi hyvältä. On tätä odo­tet­tu­kin, Kemp­pi­nen kuvaili tun­nel­mi­aan onnellisena.

– Olen omasta mie­les­täni saa­nut 60 met­rillä näky­mään oman poten­ti­aa­lini, ja nyt se rupeaa näky­mään sata­sella. Tun­tuu todella hyvältä, iloitsi Kemp­pi­nen, jolla on hal­lus­saan hal­li­ki­so­jen 60 met­rin Suo­men ennätys.

26-vuo­tias Kemp­pi­nen ker­toi sano­neensa ennen kil­pai­lua koto­naan, että lau­an­taina aika voisi olla 11,21. Hän ei silti odot­ta­nut, että ennus­tus voisi käydä toteen lähes nol­la­tuu­lissa käy­dyssä kilpailussa.

– Pitää jat­kaa tällä lin­jalla, että heit­tää täl­lai­sia lukuja ääneen ja läh­tee juok­se­maan niitä kohti, Kemp­pi­nen suunnitteli.