Lotta Kemppinen avasi kautensa halli­mestaruudella: ”Uskon, että MM-halleissa kulkee kovaa”

Jul­kaistu 19.2.2022 | HS.fi

Kuva: Jukka Grön­dahl / HS

LOTTA KEMPPINEN oli vuosi sit­ten ylei­sur­hei­lun hal­li­kau­den iso yllät­täjä, kun hän juoksi EM-hopeaa hal­lissa 60 metrillä.

Lau­an­taina Kemp­pi­nen aloitti vah­vasti tämän vuo­den hal­li­kau­tensa Kuo­piossa, jossa hän voitti yli­voi­mai­sesti kol­man­nen peräk­käi­sen Suo­men mes­ta­ruu­tensa 60 metrillä.

Vuosi sit­ten Kemp­pi­sen mes­ta­ruus hel­tisi SE-ajalla 7,16. Kuo­piossa voit­toaika oli 7,26 sekun­tia, joka ei tyy­dyt­tä­nyt. EM-hopea-aika oli 7,22.

”Juoksu sinänsä oli ren­toa, mutta 60 met­riä on pie­nestä kiinni. Lähtö ei nyt vakuut­ta­nut, vaikka se on tree­neissä onnis­tu­nut. En pääs­syt pon­nis­ta­maan teli­neistä oikeassa kul­massa”, Kemp­pi­nen sanoi.

Ulko­ra­doilla Kemp­pi­nen on niin ikään kol­min­ker­tai­nen Suo­men mes­tari mutta sadalla metrillä.

LAUANTAINA alka­neen hal­li­kau­tensa Kemp­pi­nen aikoo hui­pen­taa maa­lis­kui­siin MM-hal­lei­hin Bel­gra­dissa. Sitä ennen hän kisaa vielä Parii­sissa 6. maaliskuuta.

”Olen aina onnis­tu­nut arvo­ki­soissa. Uskon, että MM-hal­leissa kul­kee kovaa.”

Kemp­pi­nen valit­tiin viime kesänä Tokion olym­pia­ki­soi­hin, joista hän jou­tui jää­mään pois jal­ka­vam­man takia. Hel­sin­ki­läi­nen piti kaksi kuu­kautta kil­pai­lu­tau­koa ja palasi voit­ta­jana Kale­van kisoissa elokuussa.

”Louk­kaan­tu­mi­sen takia juok­su­tek­niikka vähän hajosi, ja sitä jou­dut­tiin hake­maan takai­sin. Tokiossa oli­sin juos­sut sata­sen aikaan 11,21–11,25”, Kemp­pi­nen ker­toi. Kemp­pi­sen ennä­tys sata­sella on 11,33.

”Onneksi ensi kesänä on luvassa taas arvokisoja.”

Tällä kau­delle Kemp­pi­nen ja hänen val­men­ta­jansa Mervi Bran­den­burg ovat hake­neet voi­maa juok­si­jan jal­koi­hin, minkä pitäisi paran­taa nime­no­maan lähtöasentoa.