lotta kemppinen

Suomalaiskiituri joutuu jättämään olympialaiset väliin

Jul­kaistu 01.7.2021 | Iltalehti.fi

Valintakelpoinen olympialaisiin!! Ja silti en tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa, Kemppinen aloitti.

Suo­ma­lai­nen huip­pu­juok­sija Lotta Kemp­pi­nen ei voi osal­lis­tua olym­pia­lai­siin vam­man takia. Hän olisi ollut valin­ta­kel­poi­nen olympiaestradeille.

– Erit­täin har­mil­lista, että täl­lai­nen vamma sat­tui juuri tähän koh­taan kes­ken kautta. Kun­tou­tuk­sessa on kui­ten­kin mukana erit­täin osaa­via ammat­ti­lai­sia, joten jalka hoi­de­taan nyt kun­nolla kun­toon ja sit­ten tul­laan entistä vah­vem­pana takai­sin, Kemp­pi­nen sanoo.

Kemp­pi­nen louk­kasi jal­kaansa maa­jouk­kuei­den EM-kil­pai­lui­den 100 met­rillä Cluj-Napocassa, Roma­niassa. Tut­ki­muk­sissa juok­si­jan jal­ka­poh­jan seu­tu­vilta löy­tyi repeämä, joka vaa­tii kun­tou­tusta usean vii­kon ajan.

– Niin lähellä, mutta silti niin kau­kana. Vali­tet­ta­vasti en paik­kaa voi ottaa vas­taan, vaikka valin­ta­kel­poi­suus on saa­vu­tettu. Olym­pia­lai­set tule­vat liian pian, eikä jalka ehdi sii­hen men­nessä kun­tou­tua, urhei­lija tiedotti.

Enti­nen seit­se­not­te­lija oli yksi suo­ma­lai­sista olym­pia­toi­voista. Alku­vuo­desta Toru­nissa juos­tuista sisä­ra­to­jen EM-kil­pai­luista tuliai­sina oli EM-hopeaa 60 metriltä.

Olym­pi­au­nelma elää kui­ten­kin vah­vana, vaikka tilai­suus romut­tui nyt. Hän aikoo palata entistä vahvempana.

– Onko­han ole­massa urhei­li­jaa, jolle olym­pia­lai­siin osal­lis­tu­mi­nen ei kuulu pie­nenä kir­joi­te­tulle toi­ve­lis­talle? Multa se sieltä aina­kin löytyy.

Seu­raava mah­dol­li­suus olym­pia­lai­siin tulee eteen vuonna 2024. Kil­pai­lut jär­jes­te­tään tuol­loin Parii­sissa. Rans­kassa Kemp­pi­nen aikoo olla mukana.

– Nyt vaan jalka kun­toon, ja 2024 ei sit­ten tar­vitse odo­tella paik­kaa ran­kin­gin kautta, vaan toi­vot­ta­vasti sil­loin riko­taan ihan suora kisa­raja, Kemp­pi­nen päätti.