lotta kemppinen

Ensimmäinen maaotteluvoitto ajalla 7,33

Jul­kaistu 9.2.2020 | Keskisuomalainen

Kuva: Emmi Korhonen

Lotta Kemppinen kiihdytti 60 metrillä muilta karkuun – ensimmäinen maaotteluvoitto järjestyi kelpo ajalla 7,33

Lotta Kemp­pi­nen kiih­dytti poh­jois­mai­sessa hal­li­maa­ot­te­lussa uransa ensim­mäi­seen hen­ki­lö­koh­tai­seen maa­ot­te­lu­voit­toon 60 met­rin juok­sussa. Kemp­pi­nen otti laji­voi­ton ajalla 7,33 ja kuu­den sekun­nin sadas­osan erolla Tans­kan Mat­hilde Krameriin.

Kemp­pi­nen ei ollut kui­ten­kaan täy­sin tyy­ty­väi­nen vauh­tiinsa, kun hänen tam­mi­kuussa juok­sema ennä­tys 7,28 jäi ennalleen.

– Vähän tah­mea juoksu. Ei oikein irron­nut sillä tavalla, kun oli­sin toi­vo­nut, mutta kyllä tämä­kin tulos ker­too hyvästä perus­kun­nosta, Kemp­pien arvioi juoksuaan.

– Takana on louk­kaan­tu­mi­sia, joista taka­rei­si­vai­vat oli­vat pahim­pia, mutta nyt olen pysy­nyt ehjänä, Kemp­pi­nen selitti.

– Ja kai nämä tulok­set myös osoit­ta­vat, että on tul­lut teh­tyä joi­tain asioita oikein.

Hal­li­kausi hui­pen­tuu ensi vii­kon­lop­puna Tam­pe­reen SM-hal­li­ki­soi­hin. Siellä Kemp­pi­nen yrit­tää nipis­tää ennä­tys­tään edel­leen lähem­mäksi seit­se­mää sekuntia.