lotta kemppinen

Sprintteri Lotta Kemppinen ja aituri Nea Mattila kirittävät toisiaan kohti Pariisin EM-kisoja

Jul­kaistu 10.2.2020 | IS.fi

Kuva: Seppo Solmela

Nezirin ja Kortteen takaa nousevat juoksijalupaukset pitävät toisensa tiukoilla: ”Eikö sun pitäisi saada tehtyä jotain?”

Nea Mat­tila ja Lotta Kemp­pi­nen ovat har­joi­tel­leet yhdessä jo vuosikymmenen.

– Meillä on hyvä ryhmäpaine.

Näin aituri Nea Mat­tila, 20, kuvai­lee yhteis­työtä moni­vuo­ti­sen seura- ja har­joi­tus­ka­ve­rinsa, sprint­teri Lotta Kemp­pi­sen kanssa. Kemp­pi­nen nau­res­ke­lee vieressä.

– Molem­mat kyse­le­vät, että ”eikö sun pitäisi saada teh­tyä jotain”, 21-vuo­tias juok­sija kertoo.

Ryh­mä­paine voi välillä kään­tyä nega­tii­vi­seksi, mutta Mat­ti­lan ja Kemp­pi­sen koh­dalla homma toi­mii. He patis­te­le­vat toi­si­aan kou­lu­jut­tu­jen kanssa ja kirit­tä­vät sit­ten parem­piin tulok­siin harjoituksissa.

Tällä ker­taa nuo­ret nai­set eivät puhu urhei­lusta, vaan opis­ke­lusta. Kemp­pi­nen opis­ke­lee kol­matta vuotta elin­tar­vi­ke­tie­teitä Hel­sin­gin yli­opis­tossa, ja työn alla on kan­di­daa­tin tut­kielma. Mat­tila puo­les­taan ker­taa mate­ma­tiik­kaa; hänen tavoit­tee­naan on päästä opis­ke­le­maan Aalto-yli­opis­toon diplomi-insi­nöö­riksi, ja ennen kevään pää­sy­ko­keita hän aikoo käydä korot­ta­massa mati­kan ja äidin­kie­len yo-arvosanoja.

Kuva: Seppo Solmela

Heittäjästä juoksijoiden valmentajaksi

On sat­tu­maa, että Mervi Bran­den­bur­gin val­men­nus­tii­mistä löy­tyy kovalla tasolla har­joit­te­leva sprint­teri ja aituri. Poh­jois-Kar­ja­lasta pon­nis­tava val­men­taja teki oman ylei­sur­heilu-uransa heit­to­la­jien parissa, ykkös­la­jina hänellä oli kie­kon­heitto. Pää­kau­pun­ki­seu­dulle muut­taes­saan Bran­den­burg tie­dus­teli hom­mia heit­tä­jien val­men­ta­jana, mutta pää­tyi­kin lopulta mut­kan kautta otta­maan hal­tuunsa lah­jak­kai­den 11-vuo­tiai­den tyt­tö­jen ryh­män. Siinä ryh­mässä oli­vat mukana Nea Mat­tila ja Lotta Kemppinen.

– Kar­ja­lai­set ovat vähän sel­lai­sia jää­rä­päitä. Ajat­te­lin, että olen oppi­nut monta muu­ta­kin hom­maa, niin opin tämän­kin, Bran­den­burg, 45, kertoo.

Ja niin hän oppi­kin. Val­men­nus on vie­nyt eri­tyi­so­pet­ta­jana työs­ken­te­le­vän Bran­den­bur­gin muka­naan. Häntä ei hait­taa raa­hau­tua 9‑luokkalaisten kanssa vie­tet­ty­jen työ­päi­vien jat­koksi treenihalleihin.

Kohti Pariisia

Lotta Kemp­pi­nen nousi otsi­koi­hin tam­mi­kuun lopulla, kun hän rik­koi heti hal­li­kau­den avaus­ki­sas­saan 60 met­rin MM-rajan. Ajalla 7,28 Kemp­pi­nen kii­lasi Suo­men kaik­kien aiko­jen tilas­toissa sijalle seitsemän.

Nyt seu­raava iso tavoite odot­taa elo­kuussa. 100 met­rin Suo­men mes­ta­riksi viime kesänä juos­sut Kemp­pi­nen haluaa olla mukana Parii­sin EM-kisoissa.

Val­men­ta­jalla on aina­kin kaikki luotto sii­hen, että tavoite täyttyy.