lotta kemppinen

FIT — Pikajuoksija Lotta Kemppinen: ”Valitsen ruokani aina maun perusteella”

Jul­kaistu 16.1.2020 | FIT-Lehti

Pikajuoksija Lotta Kemppinen, 21, rakastaa ruokaa ja ruuanlaittoa. Ruokavaliovillityksiin hän ei kuitenkaan ole koskaan lähtenyt mukaan.

Olen aina suh­tau­tu­nut ruo­kaan maku edellä: hyvän­ma­kui­nen ja her­kul­li­nen ruoka on parasta, mitä tie­dän. Tyk­kään myös todella pal­jon lait­taa ruo­kaa niin yksin kuin yhdessä poi­kays­tä­väni kanssa. Arkena teen yleensä help­poa, perus­hy­vää ruo­kaa. Kun aikaa on enem­män, kokei­len innolla uusia resep­tejä. Seu­raan Mas­terC­hef-ohjel­maa ja yri­tän välillä tehdä yhtä hie­noja annok­sia. Lop­pu­tu­los ei vält­tä­mättä ole aina niin onnis­tu­nut kuin ohjel­massa, mutta kokei­luja on silti aina hauska tehdä. Täy­tyy myös tun­nus­taa, että vaikka pidän ruo­asta ja sen teke­mi­sestä, en kui­ten­kaan tyk­kää yhtään kau­passa käy­mi­sestä. Olisi mah­ta­vaa, jos kaikki tar­vit­ta­vat raaka-aineet vain ilmes­tyi­si­vät itses­tään kaappeihin.

Opis­ke­len elin­tar­vike- ja ravit­se­mus­tie­teitä sekä elin­tar­vi­ke­ta­loutta, mutta en koe tie­don mää­rän lisää­vän tus­kaa vaan tuo­van pikem­min­kin uusia näkö­kul­mia ravit­se­muk­seen. Olen aina pitä­nyt sekä urhei­lusta että opis­ke­lusta, ja koen että urheilu ja opis­kelu tuke­vat hyvin toi­nen toi­si­aan. Samalla oppii ajan­hal­lin­taa, koska esi­mer­kiksi esseen teke­mi­seen on mah­dol­lista käyt­tää vain tietty aika tree­nien ja kiso­jen takia.

Vaikka olen urhei­lija, en laske kalo­reita tai syö tiu­kan ruo­ka­va­lion mukai­sesti. Syön moni­puo­li­sesti, riit­tä­västi ja tar­peeksi usein sekä valit­sen ruo­kani aina maun perus­teella. Ruo­ka­va­liooni kuu­lu­vat myös her­kut sil­loin, kun niitä tekee mieli. Ruo­ka­va­lio­vil­li­tyk­sistä en ole kos­kaan eri­tyi­sesti innos­tu­nut, mutta luen niistä mie­lel­läni ja kokei­len esi­mer­kiksi uusia raaka-aineita. Kun nyh­tö­kau­ra­buumi oli suu­rin, tes­ta­sin nyh­tö­kau­raa itse­kin ja tajusin, että voi­sin välillä syödä muu­ta­kin kuin lihaa ja kalaa. Olen todella iloi­nen siitä, että minulla ei ole mitään ruoka-aineal­ler­gioita ja voin syödä niin moni­puo­li­sesti, ettei minun tar­vitse ottaa pur­kista kuin sil­loin täl­löin mag­ne­siu­mia ja tal­vi­sin D‑vitamiinia.