lotta kemppinen

Kemppinen paneutui kaarrejuoksun saloihin – Kuortaneella huippukattaus kaikissa lajeissa

Jul­kaistu 30.7.2020 | Yleisurheilu.fi

Kuva: Anssi Mäki­nen, www.anselmus.net

Kaar­re­juok­sun salat ovat kir­kas­tu­neet HIFK:n Lotta Kemp­pi­selle. Aiem­min kak­kos­mat­kaksi jää­nyt 200 met­riä on kehit­ty­nyt kukon aske­lin. Hil­jat­tain juos­tua 200 met­rin ennä­tys­tään 23,56 hän yrit­tää paran­taa jo lau­an­taina Kuor­ta­neen Moto­net GP:ssä.

– Kun juoksu osuu koh­dal­leen, 100 met­rillä on mah­dol­lista juosta alle 11,40 ja 200 met­rillä alle 23,50, Kemp­pi­nen arvioi kulu­van kesän näkymiä.

Hal­li­kau­den 60 met­rin ennä­tys 7,28 povasi napak­kaa kehi­tystä kesän kil­pai­lu­mat­koille. 100 met­rin ennä­tys puto­si­kin heti sada­so­silla 11,47:ään, mutta 200 met­rillä on tul­lut kehi­tys­harppa, jolle juok­si­jan mukaan on yksin­ker­tai­nen selitys.

– En ole moneen vuo­teen oikeas­taan pys­ty­nyt juok­se­maan kaa­retta, koska nilkka tuli aina kipeäksi. Olen vasta nyt pääs­syt pik­ku­hil­jaa teke­mään kaar­re­juok­sut­ree­nejä, Kemp­pi­nen sanoo.

– Voisi mel­kein sanoa, etten ole har­joi­tel­lut 200 met­rille. Olen tree­nan­nut 100 met­rille ja 200 met­riä on ollut sel­keä kakkoslaji.

”Olen saanut tehtyä mitä harjoitusohjelmaan on kirjoitettu”

Tal­vella Kemp­pi­nen juoksi 200 met­rin hal­lien­nä­tyk­sek­seen 24,02. Kesän kah­dessa star­tissa Jyväs­ky­lässä ja Turussa matka on tait­tu­nut aikoi­hin 23,89 ja 23,56.

– Se näkyy heti, kun on pääs­syt juok­se­maan kaar­retta. Sitä kun on mat­kalla 120 met­riä, siinä antaa aika pal­jon tasoi­tusta, jos ei osaa juosta sitä, Kemp­pi­nen miettii.

Vaikka kehi­tystä on tul­lut, Kemp­pi­nen näkee, että kehit­tä­mistä juok­sussa riittää.

– Val­men­taja totesi heti Turun juok­sun jäl­keen, että kaar­teesta pitää tulla ulos parem­min. Kaarre sinäl­lään menee nyt parem­min, mutta siinä vai­heessa, kun siir­ry­tään kaar­teesta suo­ralle, minulla on teke­mistä. En saa hyö­dyn­net­tyä vauh­tia, kun tyk­kään juosta liian pys­tyssä, Kemp­pi­nen sanoo.

Kesän ennä­tys­ten taus­talla on hyvä har­joi­tus­kausi. Korona-ajan rajoi­tuk­set, elin­tar­vi­ke­tie­tei­den kan­di­työn teke­mi­nen Hel­sin­gin yli­opis­tossa ja vii­kon flunssa toi­vat haas­teensa keväälle, mutta har­joit­telu pysyi suun­ni­tel­luilla urilla.

– Isoin juttu tässä on, että olen saa­nut teh­tyä mitä har­joi­tus­oh­jel­maan on kir­joi­tettu. Siitä ei ole hir­veästi tar­vin­nut poi­keta, Kemp­pi­nen sanoo.

Kuor­ta­neen Moto­net GP:ssä Kemp­pi­nen koh­taa mm. hil­jat­tain ennä­tyk­sensä 23,88 pin­ko­neen Alina Ström­ber­gin, Mette Baa­sin, Milja Thu­re­so­nin ja Aino Pulkkisen.