lotta kemppinen

Lotta Kemppinen juoksi historiallisen EM-hopeamitalin!

Jul­kaistu 7.3.2021 | Yleisurheilu.fi

@gettyimages

EM-hopeamitali 60m

Lotta Kemppinen ei ujostellut uransa ensimmäisissä aikuisten arvokilpailuissa.

Hän kiih­dytti 60 met­rin finaa­lissa toi­seksi ajalla 7,22.

Kemp­pi­nen on his­to­rian ensim­mäi­nen suo­ma­lai­sur­hei­lija, joka on yltä­nyt hopea­mi­ta­liin arvo­kil­pai­lui­den sileällä pika­mat­kalla, sekä 60 met­riä että 100 met­riä mukaan lukien, joko mies­ten tai nais­ten sarjassa.

Ajat­te­lin ennen finaa­lia, että tämä on kol­mas juoksu kai­kille. Kaikki ovat väsy­neitä, nyt vaan niin pal­jon kuin pys­tyy, Kemp­pi­nen sanoi.

– Juok­susta ei pal­jon jää­nyt muis­ti­ku­via. Sain hyvän läh­dön ja tun­tui kuin oli­sin tul­lut Ajlan imussa.

Sanoil­laan Kemp­pi­nen viit­tasi kil­pai­lun voit­ta­nee­seen Sveit­sin Ajla Del Pon­teen, joka juoksi huip­pua­jan 7,03.

Del Pon­ten voit­toaika on maa­il­man tämän vuo­den kär­ki­tu­los. Euroo­pan kaik­kien aiko­jen tilas­tossa se on vii­den­neksi paras edel­lään vain neljä entistä maa­il­man­mes­ta­ria Nelli Coo­man, Irina Pri­va­lova, Eka­teríni Thá­nou ja Dafne Schippers.

– Aika tiu­kaksi tuo mita­li­kamp­pailu meni. Etu­kä­teen ajat­te­lin, että jos kaikki menisi todella hyvin, voisi päästä prons­sille, Kemp­pi­nen sanoo.

Kol­man­neksi sijoit­tu­nut Hol­lan­nin Jamile Samuel sai Kemp­pi­sen kanssa täs­mäl­leen saman ajan 7,22, mutta hävisi suo­ma­lai­selle sekun­nin tuhan­ne­so­sien vertailussa.

Finaa­liin Kemp­pi­nen eteni voit­ta­malla alkue­ränsä ja välie­ränsä ajoin 7,25 ja 7,24.

– On tämä aika hyvä aikuis­ten arvo­ki­sa­de­byy­tiksi. Oli hyvä, että kävin tal­vella Puo­lassa Lódźin kil­pai­lussa ennen tänne tuloa. Nyt kaikki tun­tui pal­jon tutum­malla, Kemp­pi­nen sanoi.

Mervi Brandenburgin valmennuksessa huippujuoksijaksi 

Kemp­pi­nen, 22, on ollut läpi tal­ven uransa par­haassa kun­nossa. Hän pudotti 60 met­rin Suo­men ennä­tyk­sen hel­mi­kuun alussa Hel­sin­gissä aikaan 7,19 ja kohensi sen Jyväs­ky­län SM-kil­pai­luissa aikaan 7,16.

Hel­sin­ki­läis­juok­si­jan ura on raken­tu­nut Mervi Bran­den­bur­gin val­men­nuk­sessa. Koti­mai­sen pika­juok­sun kär­ki­ni­meksi Kemp­pi­nen pin­koi toissa kesänä, kun 100 met­rin ennä­tys putosi 11,50:een  ja 22-vuo­tiai­den EM-kil­pai­luissa tuli kuu­des sija.

Viime kesänä Kemp­pi­nen juoksi toi­sen perät­täi­sen 100 met­rin Suo­men mes­ta­ruu­den ja pudotti ennä­tyk­sensä 11,45:een. Kehi­tys sai jat­koa kulu­valla hal­li­kau­della. Juok­su­li­hak­siin haet­tiin lisää voi­maa ja juok­su­tek­nii­kassa otet­tiin kehitysaskel.

– Tek­ni­sesti Lotan juoksu on jal­kaa eteen vie­täessä ollut sup­peaa ja sitä on paran­nettu, samoin teli­neistä läh­töä ja yläk­ro­pan toi­min­taa, Bran­den­burg ker­toi ja kiit­teli val­men­taja Mikael Ylös­ta­lon ja fysio­te­ra­peut­tien kanssa teh­tyä yhteistyötä.

Vii­mei­sen silauk­sen tek­ni­selle kehi­tyk­selle toi­vat pie­net muu­tok­set läh­tö­te­li­nei­den sää­dössä, jotka mah­dol­lis­ti­vat terä­väm­män läh­dön ja ensim­mäi­set kiihdytysaskelet.