lotta kemppinen

Lotta Kemppinen kiihdytti 60 metrin Suomen mestariksi — Suomen ennätyksellä 7,16.

Jul­kaistu 20.2.2021 | Yleisurheilu.fi

Kuva: Esa Jokinen

Kemppinen kiihdytti SE:n ja Euroopan tilastokolmoseksi: ”Nyt tuli hyvä juoksu!” 

Lotta Kemp­pi­nen kiih­dytti 60 met­rin Suo­men mes­ta­riksi Jyväs­ky­lässä Suo­men hal­li­mes­ta­ruus­kil­pai­luissa uudella Suo­men ennä­tyk­sellä 7,16. Se vie HIFK:n pika­juok­si­jan Euroo­pan tilas­tos­sa­kin jae­tulle kol­man­nelle sijalle.

Kemp­pi­nen paransi aiem­min tänä tal­vena 60 met­rin SE:n aikaan 7,19 ja sivalsi siitä Hip­pos­hal­lissa kol­men sekun­nin sadas­osaa, kun muu­tos juok­sun läh­dössä osoit­tau­tui toimivaksi.

– Otin alkue­rissä läh­tö­te­li­neitä lähem­mäksi. Eli siir­sin niitä tukia, joille jalat tule­vat ja yllä­tyin ajasta, jonka juok­sin. Huo­ma­sin, että tämä­hän toi­mii, Kemp­pi­nen kertoi.

Kemp­pi­nen oli jo alkue­rien nopein ajalla 7,26. Finaa­lissa hän lisäsi kier­rok­sia ja kun juok­sun loppu on kul­ke­nut upeasti koko hal­li­kau­den, niin terä­vöi­ty­nyt startti teki eväät ennätykseen.

– Nyt tuli hyvä juoksu! Mikä­hän on aika, Kemp­pi­nen muis­teli miet­ti­neensä maalissa.

Puolan kilpailusta kimmoke muutokseen

Kemp­pi­sen mukaan aja­tus teli­nei­den muut­ta­mi­sesta sai kipi­nää viime vii­kon per­jan­taina Lódzissa käy­dyissä kil­pai­luissa, missä hän oli kol­mas ajalla 7,28.

­– Siellä huo­ma­sin, että läh­dölle pitää tehdä jota­kin, Kemp­pi­nen sanoi.

Mikä läh­dössä muuttui?

– Kun otin teli­neitä lähem­mäksi, pää­sin heti läh­döstä työn­tä­mään hyvin eteen­päin. Se oli kuin vie­teri, Kemp­pi­nen kuvasi muutosta.

Kemp­pi­sen mukaan viime vuonna löy­ty­nyt kuu­den tree­ni­päi­vän ja kah­den lepo­päi­vän har­joi­tus­rytmi on tuo­nut kehi­tystä. Syk­syn ja tal­ven koro­na­ra­joi­tuk­set­kaan eivät ole häi­rin­neet harjoittelua.

– Olen pääs­syt hyvin Lii­kun­ta­myl­lyyn har­joit­te­le­maan, Kemp­pi­nen kiitteli.

Kemp­pi­nen läh­tee maa­lis­kuun alun Toru­nin EM-kil­pai­lu­hin tavoit­tee­naan 60 met­rin finaali. Kulu­van tal­ven juok­su­jen perus­teella se on rea­lis­ti­nen tavoite, mutta vaa­tii hyvää onnistumista.

– 60 met­riä on kui­ten­kin sel­lai­nen matka, että pie­net­kin vir­heet kos­tau­tu­vat, Kemp­pi­nen muistutti.