lotta kemppinen

Spurtti News 2/2019 — Lotta Kemppisen vinkit nuorille yleisurheilijoille

Jul­kaistu 25.11.2019 | Spurtti News

Lotta Kemppinen opasti nuoria Helsingin Aitaklinikalla — “Tosissaan, mutta ilon kautta”

Urheile tosis­saan, mutta ilon kautta, pika­juok­sija Lotta Kemp­pi­nen kan­nusti nuo­ria aita­juok­si­joita Hel­sin­gin Aitakli­ni­kan tilai­suu­dessa, jossa hän kävi val­men­ta­jansa Mervi Bran­den­bur­gin kanssa läpi uransa vaiheita.

Päät­ty­nyt kil­pai­lu­kausi hui­pensi Lotta Kemp­pi­sen, 21, ja Mervi Bran­den­bur­gin pit­kään jat­ku­neen yhteis­työn, kun hel­sin­ki­läissprint­teri kiih­dytti lajin koti­mai­seen ja ikä­luok­kansa euroop­pa­lai­seen kär­ki­kaar­tiin.
– Näistä kai­kista en olisi voi­nut miten­kään edes unek­sia aiem­min, Kemp­pi­nen ker­taili päät­ty­neen kau­den saa­vu­tuk­si­aan. Kemp­pi­nen juoksi kesän aikana 22-vuo­tiai­den EM-kisoissa 100 met­rillä kuu­den­neksi, voitti Kale­van kisoissa 100 met­rin mes­ta­ruu­den, oli 200 met­rillä kol­mas ja kil­paili 4 x 100 met­rin maa­jouk­ku­eessa Timant­ti­lii­gan kil­pai­lussa Züric­hissä Sveitsissä.

Mikä on Aitakli­nikka? Mitkä ovat Lotta Kemp­pi­sen vin­kit nuo­rille yleisurheilijoille?

Teksti Anne Suo­ranta
Kuvat Anssi Mäki­nen, Deca text & bild, Anne Suoranta